Naše

Aktivity

16251646_1234641353238946_61563668493573
Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli v 8:45 v prostorách ČCE Odry. 

Biblická setkání

Biblická setkání se konají v úterý v 17 hodin pod vedením naší administrátorky sestry farářky Pavlíny Lukášové.

received_596824187571414.jpeg
received_532219864350808.jpeg
Nedělní škola

Nedělní škola pro malé děti probíhá v rámci bohoslužby. Ve službě se střídá několik sester z našeho sboru. Pro děti jsou připravená tematická vyučování a aktivity.

Chválící skupinka

Chválící skupinka [:Prej:] nám slouží chvalami během bohoslužeb a několikrát do roka pořádá Večer chval či Chvály v kruhu.

89031035_3408260642522243_81489234545113
56764345_1288324358010410_26086221146342
Dorost

Dorost pro mládež se koná každý pátek v 18 hodin. Každé setkání je doprovázeno chvalami, slovíčkem, hrami a drobným občerstvením.

Sborový zpěv

Zkoušky sborového zpěvu se konají po domluvě v úterý a v sobotu. Svými vystoupeními nás potěšuje během významných událostí sboru.

received_555240768432179.jpeg

LETOŠNÍ VERŠE

Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. - Ozeáš 12, 7

SBOR

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. - Římanům 8, 35-37

BIBLICKÁ SKUPINKA

Zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů." - Římanům 8, 9

STARŠOVSTVO

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. - Žalm 41, 2

NEDĚLKA

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! - Žalm 27, 14

CHVÁLÍCÍ SKUPINKA

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. - Koloským 3, 17

SBOROVÝ ZPĚV

Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. - Matouš 10, 29-31

DOROST

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.   

- Matouš 6, 24

KS BENJAMÍN