Od 5. 4. 2022 pracuje staršovstvo

                      v tomto složení:

                    Pavlína Lukášová – farářka

                      (předseda staršovstva)

                    Noemi Kulíková – kurátorka

                    Petr Dolének – místokurátor

                    Eva Dvorská

                    Hynek Janiš

                    Michaela Martincová

                   Jan Wendlig

                   Jiří Zapletal

                  

Nově zvolené staršovstvo na schůzi 5. 4. 2022

10.06.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 7.6.2022

Staršovstvo děkuje

-       účastníkům květnové úklidové brigády,

-       za pomoc při organizaci a pohoštění návštěvy sboru v Lanškrouně,

-       všem dárcům sbírky na Jeronýmovu jednotu, která vynesla 3 500 Kč, a sbírky na Diakonii, která činila 900 Kč.

 

Biblické hodiny se během prázdnin vzhledem k dovoleným konat nebudou.

 

Další pravidelná schůze staršovstva je naplánována na 6. září 2022.

14.05.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 10. 5. 2022

Probíhala diskuse o klesající účasti při bohoslužbách i v nedělní škole. Není samozřejmostí, že v našem malém sboru máme několik malých dětí i sestry ochotné se jim věnovat (i když zájemců o tuto službu by mohlo být více), je proto škoda, že rodiče děti nevodí v neděli do sboru pravidelně, aby se s nimi mohlo pracovat systematičtěji a aby si děti pěstovaly návyk nedělní účasti „v kostele“. Staršovstvo se shodlo na důležitosti pravidelných modliteb za sbor. Uvažujeme o obnovení modlitebního řetězu nebo modlitební skupinky v rodinách. Dále sestra farářka nabízí možnost dopoledního setkávání maminek s dětmi např. jednou týdně na faře, které by bylo otevřené i maminkám mimo sbor.

 

V neděli 22. května budou účastníky našich bohoslužeb bratři a sestry ze sboru v Lanškrouně, kteří pořádají zájezd do Oderských vrchů. Po bohoslužbách bychom jim rádi nabídli malé občerstvení, a proto se obracíme na šikovné sestry s prosbou o dodání pečiva.

 

Protože jsme nestihli provést jarní úklid sborových prostor už před Velikonocemi, vyhlašuje staršovstvo brigádu zejména na mytí oken, a to v sobotu 21. května. Pokud se někomu tento termín nehodí, může přijít kdykoliv během týdne od 16. května. Podrobnosti (předání klíče aj.) si v takovém případě může domluvit s kýmkoliv ze staršovstva.

07.04.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 5.4.2022

Nové staršovstvo zvolilo na své první schůzi kurátorem sboru Noemi Kulíkovou, místokurátorem Petra Dolénka, předsedou staršovstva Pavlínu Lukášovou a zapisovatelem Evu Dvorskou.

 

Administrátorka Pavlína Lukášová ve svém slovu ke staršovstvu upozornila na zvláštní postavení kurátora na uprázdněném sboru, připomněla povinnosti administrátora a zdůraznila potřebnost vzájemné komunikace mezi nimi i v rámci celého staršovstva.

 

Byly prodiskutovány a jednotlivým presbyterům přiděleny konkrétní úkoly a oblasti, kterými se budou především zabývat. Nově byly také zavedeny služby starších při nedělních bohoslužbách.